{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/16 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408017
مهلت پاسخ: 1394/8/17 - تا ساعت 16:00
160 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : بانک ها حداکثر می توانند چند درصد از سهام بانک ها یا موسسه های اعتباری غیر بانکی را تحت تملک داشته باشند؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 10% پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 10%
گزینه {{1+1}}: 15% پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 15%
گزینه {{2+1}}: 5% پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5%
گزینه {{3+1}}: 1% پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1%
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : بانک ها حداکثر می توانند چند درصد از سهام بانک ها یا موسسه های اعتباری غیر بانکی را تحت تملک داشته باشند؟
پاسخ صحیح:
1%
پاسخ صحیح:
1%
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : بانک ها حداکثر می توانند چند درصد از سهام بانک ها یا موسسه های اعتباری غیر بانکی را تحت تملک داشته باشند؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1%
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1%
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10% 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 10% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 10% 0
گزینه {{1+1}}: 15% 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 15% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15% 0
گزینه {{2+1}}: 5% 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5% 0
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1% 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : بانک ها حداکثر می توانند چند درصد از سهام بانک ها یا موسسه های اعتباری غیر بانکی را تحت تملک داشته باشند؟
پاسخ شما صحیح است
1%
پاسخ شما صحیح است
1%
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 10% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 10% 0
گزینه {{1+1}}: 15% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 15% 0
گزینه {{2+1}}: 5% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5% 0
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1% 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}