{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/14 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408016
مهلت پاسخ: 1394/8/16 - تا ساعت 10:00
50 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : عرضه سهام جدید در هر یک از موارد زیر عرضه عمومی محسوب می گردد به جز کدام یک از گزنه های زیر؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : عرضه سهام جدید در هر یک از موارد زیر عرضه عمومی محسوب می گردد به جز کدام یک از گزنه های زیر؟
پاسخ صحیح:
عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
پاسخ صحیح:
عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : عرضه سهام جدید در هر یک از موارد زیر عرضه عمومی محسوب می گردد به جز کدام یک از گزنه های زیر؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس 0
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی 0
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 0
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : عرضه سهام جدید در هر یک از موارد زیر عرضه عمومی محسوب می گردد به جز کدام یک از گزنه های زیر؟
پاسخ شما صحیح است
عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
پاسخ شما صحیح است
عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عرضه سهام شرکت های عام در شرف تاسیس 0
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: عرضه سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام با سلب حق تقم سهامداران فعلی 0
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: عرضه سهام پذیره نویسی نشده در مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام 0
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عرضه سهام جدید به سهامداران فعلی ناشی از افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام بدن سلب حق تقدم 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}