{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/13 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408015
مهلت پاسخ: 1394/8/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : در خصوص تعریف شرکت سهامی عام کدام یک از گزینه های صحیح است؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است.
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در خصوص تعریف شرکت سهامی عام کدام یک از گزینه های صحیح است؟
پاسخ صحیح:
شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
پاسخ صحیح:
شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در خصوص تعریف شرکت سهامی عام کدام یک از گزینه های صحیح است؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. 0
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در خصوص تعریف شرکت سهامی عام کدام یک از گزینه های صحیح است؟
پاسخ شما صحیح است
شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
پاسخ شما صحیح است
شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکتی است که موسسین آن، قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکتی است که موسسین آن، تمام سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. 0
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به نسبت آورده آنها است. 0
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}