{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/12 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408014
مهلت پاسخ: 1394/8/13 - تا ساعت 17:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارکان بازاراوراق بهادار
سوال : در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار کدام مورد نادرست است ؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد.
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است.
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ارکان بازاراوراق بهادار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار کدام مورد نادرست است ؟
پاسخ صحیح:
وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
پاسخ صحیح:
وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
ارکان بازاراوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار کدام مورد نادرست است ؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. 0
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. 0
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. 0
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. 0
این سوال لغو شده است.

ارکان بازاراوراق بهادار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : در مورد شورای عالی بورس و اوراق بهادار کدام مورد نادرست است ؟
پاسخ شما صحیح است
وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
پاسخ شما صحیح است
وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وزیر بازرگانی، رييس كل بانك مركزي و رئیس قوه قضائیه از اعضای این شورا هستند. 0
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وزير امور اقتصادي و دارايي، ریاست شورا را بر عهده دارد. 0
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است. 0
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دبیر این شورا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}