{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/6 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408008
مهلت پاسخ: 1394/8/8 - تا ساعت 10:00
125 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : شرکت‌ها بعد از تصویب صورت‌های مالی خود در مجمع عمومی صاحبان سهام، موظف‌اند حداقل چند درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمایند؟ لطفاً پاسخ خود را به صورت عددی بیان کنید.
پاسخ شما:
پاسخ شما:
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : شرکت‌ها بعد از تصویب صورت‌های مالی خود در مجمع عمومی صاحبان سهام، موظف‌اند حداقل چند درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمایند؟ لطفاً پاسخ خود را به صورت عددی بیان کنید.
پاسخ صحیح:
10%
پاسخ صحیح:
10%
پاسخها : ضریب تاثیر
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : شرکت‌ها بعد از تصویب صورت‌های مالی خود در مجمع عمومی صاحبان سهام، موظف‌اند حداقل چند درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمایند؟ لطفاً پاسخ خود را به صورت عددی بیان کنید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
10%
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
10%
ضریب تاثیر
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : شرکت‌ها بعد از تصویب صورت‌های مالی خود در مجمع عمومی صاحبان سهام، موظف‌اند حداقل چند درصد از سود خالص را بین سهامداران تقسیم نمایند؟ لطفاً پاسخ خود را به صورت عددی بیان کنید.
پاسخ شما صحیح است
10%
پاسخ شما صحیح است
10%
ضریب تاثیر
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}