{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/5 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408007
مهلت پاسخ: 1394/8/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم‌افزار معاملات برخط آسا
سوال : ستون مربوط به سود تحقق یافته در قسمت دارایی‌های نرم‌افزار معاملات برخط آسا به چه معنا است؟ (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مطلب "راهنمای نسخه ویندوز نرم‌افزار معاملات برخط آسا" در بلاگ بآشگاه مراجعه نمایید).
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است.
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است.
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است.
نرم‌افزار معاملات برخط آسا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : ستون مربوط به سود تحقق یافته در قسمت دارایی‌های نرم‌افزار معاملات برخط آسا به چه معنا است؟ (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مطلب "راهنمای نسخه ویندوز نرم‌افزار معاملات برخط آسا" در بلاگ بآشگاه مراجعه نمایید).
پاسخ صحیح:
سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
پاسخ صحیح:
سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. 0 پاسخ صحیح
نرم‌افزار معاملات برخط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : ستون مربوط به سود تحقق یافته در قسمت دارایی‌های نرم‌افزار معاملات برخط آسا به چه معنا است؟ (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مطلب "راهنمای نسخه ویندوز نرم‌افزار معاملات برخط آسا" در بلاگ بآشگاه مراجعه نمایید).
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. 0
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. 0
این سوال لغو شده است.

نرم‌افزار معاملات برخط آسا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : ستون مربوط به سود تحقق یافته در قسمت دارایی‌های نرم‌افزار معاملات برخط آسا به چه معنا است؟ (برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به مطلب "راهنمای نسخه ویندوز نرم‌افزار معاملات برخط آسا" در بلاگ بآشگاه مراجعه نمایید).
پاسخ شما صحیح است
سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
پاسخ شما صحیح است
سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: EPS یا سود هر سهمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید و فروش سهمی خاص حاصل شده است. 0
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: DPS یا سود تقسیمی که پس از برگزاری مجامع به سهامداران تعلق گرفته است. 0
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود یا زیانی که بر اثر خرید سهمی خاص به سهامداران تعلق گرفته که سهامدار هنوز آن را به فروش نرسانده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}