{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/8/3 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9408001
مهلت پاسخ: 1394/8/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : کدام مورد از شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیست؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد.
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد.
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : کدام مورد از شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیست؟
پاسخ صحیح:
حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
پاسخ صحیح:
حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : کدام مورد از شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیست؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. 0
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 0
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 0
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : کدام مورد از شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران نیست؟
پاسخ شما صحیح است
حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
پاسخ شما صحیح است
حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام با نام و دارای حق رای باشد. 0
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد. 0
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد. 0
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}