{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/7/21 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9407007
مهلت پاسخ: 1394/7/23 - تا ساعت 08:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : به نظر شما کدام یک از عبارتهای زیر صحیح نمی باشد؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است.
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد.
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما کدام یک از عبارتهای زیر صحیح نمی باشد؟
پاسخ صحیح:
سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
پاسخ صحیح:
سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما کدام یک از عبارتهای زیر صحیح نمی باشد؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها 0
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. 0
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما کدام یک از عبارتهای زیر صحیح نمی باشد؟
پاسخ شما صحیح است
سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
پاسخ شما صحیح است
سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود خالص شرکت عبارتست از سود خالص شرکت منهای زیان‌های سال قبل همراه با کسر اندوخته‌ها 0
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام خزانه، سهام عادی یا ممتاز یک شرکت است که توسط همان شرکت مجدداً خریداری گردیده است. 0
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار میرود در آینده‌ی نزدیک قابل معامله باشد. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار پول ابزارهایی داد و ستد می‌شود که سررسید آن‌ها کمتر از یکسال است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}