{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1394/6/31 طراح سوال: ادمین کد سوال: 9406016
مهلت پاسخ: 1394/7/4 - تا ساعت 15:00
50 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال : به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر درباره حباب قیمتی در بورس صحیح نیست؟
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر درباره حباب قیمتی در بورس صحیح نیست؟
پاسخ صحیح:
حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
پاسخ صحیح:
حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر درباره حباب قیمتی در بورس صحیح نیست؟
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست 0
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است 0
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد 0
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال : به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر درباره حباب قیمتی در بورس صحیح نیست؟
پاسخ شما صحیح است
حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
پاسخ شما صحیح است
حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حباب قیمتی ناشی از رفتار دسته جمعی سهامداران است که لزوما بر مبنای جریان حاکم بر بازار نیست 0
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حباب قیمتی به دلیلمازاد نقدینگی در یک بازار است 0
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حباب قیمتی در صورتی است که p/e کاذب و بالاتر از میانگین بازار اباشد 0
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حباب قیمیت در دوره رکود بازار اتفاق نمی افتد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}