{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/8/29 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140208040
مهلت پاسخ: 1402/8/30 - تا ساعت 23:59
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سوال لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از عبارت‌های زیر درست نیست؟

 (برای پیدا کردن جواب به مطلب "۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند.
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند.
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد.
این سوال لغو شده است.

سوال لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از عبارت‌های زیر درست نیست؟

 (برای پیدا کردن جواب به مطلب "۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

سوال لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از عبارت‌های زیر درست نیست؟

 (برای پیدا کردن جواب به مطلب "۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. 0
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. 0
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. 0
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. 0
این سوال لغو شده است.

سوال لغو گردید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از عبارت‌های زیر درست نیست؟

 (برای پیدا کردن جواب به مطلب "۴ سیاست کلی تقسیم سود نقدی در شرکت های بورسی" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مجمع هرگز نمی‌تواند سودی غیر از سود تقسیمی پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره را تصویب کند. 0
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف شش ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد. 0
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ناشران موظف‌اند 1 ماه پیش از برگزاری مجمع برای پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره، جدول زمان‌بندی را تنظیم و افشا کنند. 0
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداقل سود تقسیمی هرسال باید ۱۰% سود خالص آن سال باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}