{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/7/18 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140207020
مهلت پاسخ: 1402/7/19 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

ارزش‌گذاری املاک در کدام یک از بازه‌های زمانی زیر انجام می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق املاک و مستغلات چیست و چه مزایایی دارد؟"  مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری
گزینه {{3+1}}: همه موارد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش‌گذاری املاک در کدام یک از بازه‌های زمانی زیر انجام می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق املاک و مستغلات چیست و چه مزایایی دارد؟"  مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش‌گذاری املاک در کدام یک از بازه‌های زمانی زیر انجام می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق املاک و مستغلات چیست و چه مزایایی دارد؟"  مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید 0
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش 0
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش‌گذاری املاک در کدام یک از بازه‌های زمانی زیر انجام می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "صندوق املاک و مستغلات چیست و چه مزایایی دارد؟"  مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
همه موارد
پاسخ شما صحیح است
همه موارد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در زمان خرید 0
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در زمان فروش 0
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در زمان نگهداری 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}