{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/7/3 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140207002
مهلت پاسخ: 1402/7/4 - تا ساعت 23:59
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در صورتی که معامله‌گر دو موقعیت تعهدی خرید در قرارداد آتی با قیمت‌های 6000 و 5000 اخذ کند؛ اگر قیمت تسویه در انتهای روز 6100 تومان و اندازه قرارداد100باشد. پس از پایان روز معاملاتی چه مبلغی به حساب در اختیارِ بورسِ وی واریز یا برداشت می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "ترتیب بسته شدن موقعیت ها در بازار آتی" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که معامله‌گر دو موقعیت تعهدی خرید در قرارداد آتی با قیمت‌های 6000 و 5000 اخذ کند؛ اگر قیمت تسویه در انتهای روز 6100 تومان و اندازه قرارداد100باشد. پس از پایان روز معاملاتی چه مبلغی به حساب در اختیارِ بورسِ وی واریز یا برداشت می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "ترتیب بسته شدن موقعیت ها در بازار آتی" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
120000 واریز
پاسخ صحیح:
120000 واریز
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که معامله‌گر دو موقعیت تعهدی خرید در قرارداد آتی با قیمت‌های 6000 و 5000 اخذ کند؛ اگر قیمت تسویه در انتهای روز 6100 تومان و اندازه قرارداد100باشد. پس از پایان روز معاملاتی چه مبلغی به حساب در اختیارِ بورسِ وی واریز یا برداشت می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "ترتیب بسته شدن موقعیت ها در بازار آتی" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
120000 واریز
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
120000 واریز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز 0
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت 0
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز 0
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که معامله‌گر دو موقعیت تعهدی خرید در قرارداد آتی با قیمت‌های 6000 و 5000 اخذ کند؛ اگر قیمت تسویه در انتهای روز 6100 تومان و اندازه قرارداد100باشد. پس از پایان روز معاملاتی چه مبلغی به حساب در اختیارِ بورسِ وی واریز یا برداشت می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "ترتیب بسته شدن موقعیت ها در بازار آتی" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
120000 واریز
پاسخ شما صحیح است
120000 واریز
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 110000 واریز 0
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 110000 برداشت 0
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 120000 واریز 0
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 120000 برداشت 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}