{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/6/13 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140206018
مهلت پاسخ: 1402/6/14 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام دارایی‌ها در بازار بورس به عنوان ارزش تضمین محسوب نمی‌شوند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "دریافت بسته‌های اعتباری بورسی از کارگزاری آگاه" مراجعه کنید.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام دارایی‌ها در بازار بورس به عنوان ارزش تضمین محسوب نمی‌شوند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "دریافت بسته‌های اعتباری بورسی از کارگزاری آگاه" مراجعه کنید.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
پاسخ صحیح:
گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام دارایی‌ها در بازار بورس به عنوان ارزش تضمین محسوب نمی‌شوند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "دریافت بسته‌های اعتباری بورسی از کارگزاری آگاه" مراجعه کنید.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران 0
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی 0
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس 0
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام دارایی‌ها در بازار بورس به عنوان ارزش تضمین محسوب نمی‌شوند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "دریافت بسته‌های اعتباری بورسی از کارگزاری آگاه" مراجعه کنید.

پاسخ شما صحیح است
گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
پاسخ شما صحیح است
گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران 0
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های بخشی 0
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های بازار پایه زرد فرابورس 0
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارایی‌های بازار بورس 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}