{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/5/18 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140205023
مهلت پاسخ: 1402/5/19 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در کدام سبک از سرمایه‌گذاری تاکید بر نگهداری سهام شرکت‌های است که سودآور هستند و سود سهام مناسبی پرداخت می‌کنند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "انواع روش های سرمایه گذاری در بورس" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در کدام سبک از سرمایه‌گذاری تاکید بر نگهداری سهام شرکت‌های است که سودآور هستند و سود سهام مناسبی پرداخت می‌کنند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "انواع روش های سرمایه گذاری در بورس" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در کدام سبک از سرمایه‌گذاری تاکید بر نگهداری سهام شرکت‌های است که سودآور هستند و سود سهام مناسبی پرداخت می‌کنند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "انواع روش های سرمایه گذاری در بورس" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در کدام سبک از سرمایه‌گذاری تاکید بر نگهداری سهام شرکت‌های است که سودآور هستند و سود سهام مناسبی پرداخت می‌کنند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "انواع روش های سرمایه گذاری در بورس" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
پاسخ شما صحیح است
سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش بازار 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}