{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/5/10 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140205014
مهلت پاسخ: 1402/5/11 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در چه حالتی معاملات بلوکی می‌توانند بر قیمت سهام خرد در بازار اثرگذار باشند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام مدیریتی در بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد.
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند.
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در چه حالتی معاملات بلوکی می‌توانند بر قیمت سهام خرد در بازار اثرگذار باشند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام مدیریتی در بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
گزینه الف و ب
پاسخ صحیح:
گزینه الف و ب
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در چه حالتی معاملات بلوکی می‌توانند بر قیمت سهام خرد در بازار اثرگذار باشند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام مدیریتی در بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گزینه الف و ب
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گزینه الف و ب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. 0
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. 0
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در چه حالتی معاملات بلوکی می‌توانند بر قیمت سهام خرد در بازار اثرگذار باشند؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام مدیریتی در بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
گزینه الف و ب
پاسخ شما صحیح است
گزینه الف و ب
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در حالتی که با معامله بلوکی، تغییر مدیریتی در شرکت رخ دهد. 0
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در حالتی که خریدار برای در اختیار گرفتن یک عضو هیئت‌مدیره با کسری سهم مواجه شده است و به هر قیمتی می‌خواهد سهم را از بازار جمع کند. 0
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: گزینه الف و ب 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}