{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/5/2 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140205004
مهلت پاسخ: 1402/5/3 - تا ساعت 11:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

چند درصد از دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در ابزارهای مالی درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "بهترین صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چند درصد از دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در ابزارهای مالی درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "بهترین صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداقل 90 درصد
پاسخ صحیح:
حداقل 90 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چند درصد از دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در ابزارهای مالی درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "بهترین صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل 90 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل 90 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد 0
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد 0
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد 0
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چند درصد از دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در ابزارهای مالی درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "بهترین صندوق های سرمایه گذاری" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
حداقل 90 درصد
پاسخ شما صحیح است
حداقل 90 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: حداقل 90 درصد 0
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر 90 درصد 0
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل 70 درصد 0
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداکثر 70 درصد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}