{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/4/20 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140204028
مهلت پاسخ: 1402/4/21 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

 از کدام اندیکاتور برای شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در بازارهای مالی استفاده می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "معرفی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 از کدام اندیکاتور برای شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در بازارهای مالی استفاده می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "معرفی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اندیکاتور باند بولینگر
پاسخ صحیح:
اندیکاتور باند بولینگر
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 از کدام اندیکاتور برای شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در بازارهای مالی استفاده می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "معرفی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اندیکاتور باند بولینگر
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اندیکاتور باند بولینگر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر 0
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک 0
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 از کدام اندیکاتور برای شناسایی سقف و کف قیمت دارایی در بازارهای مالی استفاده می‌شود؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "معرفی بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
اندیکاتور باند بولینگر
پاسخ شما صحیح است
اندیکاتور باند بولینگر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اندیکاتور باند بولینگر 0
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اندیکاتور میانگین متحرک 0
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اندیکاتور حرکت میانگین جهت‌دار 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}