{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1402/4/6 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140204009
مهلت پاسخ: 1402/4/7 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزاره در مورد نسبت P/NAV صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مفهوم نسبت P/NAV در بازار بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند.
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است.
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزاره در مورد نسبت P/NAV صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مفهوم نسبت P/NAV در بازار بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
پاسخ صحیح:
اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزاره در مورد نسبت P/NAV صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مفهوم نسبت P/NAV در بازار بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. 0
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. 0
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزاره در مورد نسبت P/NAV صحیح است؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "مفهوم نسبت P/NAV در بازار بورس چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
پاسخ شما صحیح است
اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اگر این نسبت از ۱۰۰ درصد بیشتر باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن کمتر است. 0
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر این نسبت برابر با ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم و قیمت پایانی آن با هم برابر نیستند. 0
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰ درصد باشد، خالص ارزش دارایی‌های یک شرکت به ازای هر سهم از قیمت پایانی آن در بازار کمتر است. 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}