{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1401/11/12 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140111023
مهلت پاسخ: 1401/11/13 - تا ساعت 23:59
125 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت شرکت در مفاد ماده 141 قانون تجارت، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان راه حل نمیتواند توسط هیئت مدیره انتخاب شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت شرکت در مفاد ماده 141 قانون تجارت، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان راه حل نمیتواند توسط هیئت مدیره انتخاب شود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
پاسخ صحیح:
اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت شرکت در مفاد ماده 141 قانون تجارت، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان راه حل نمیتواند توسط هیئت مدیره انتخاب شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی 0
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی 0
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه 0
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده ایران خودرو برای تصمیم گیری در خصوص شمولیت شرکت در مفاد ماده 141 قانون تجارت، کدام یک از گزینه های زیر به عنوان راه حل نمیتواند توسط هیئت مدیره انتخاب شود؟

پاسخ شما صحیح است
اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
پاسخ شما صحیح است
اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از آورده نقدی 0
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: فروش دارایی های غیرعملیاتی و واگذاری سهام تودلی 0
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اخذ مجوز افزایش قیمت کارخانه 0
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}