{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1400/11/27 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140011027
مهلت پاسخ: 1400/11/28 - تا ساعت 23:59
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

«سهام جایزه» از طریق کدام‌یک از روش‌های افزایش سرمایه، به سهام‌داران شرکت تعلق می‌گیرد؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام جایزه چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

«سهام جایزه» از طریق کدام‌یک از روش‌های افزایش سرمایه، به سهام‌داران شرکت تعلق می‌گیرد؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام جایزه چیست؟" مراجعه کنید.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

«سهام جایزه» از طریق کدام‌یک از روش‌های افزایش سرمایه، به سهام‌داران شرکت تعلق می‌گیرد؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام جایزه چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته 0
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام 0
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

«سهام جایزه» از طریق کدام‌یک از روش‌های افزایش سرمایه، به سهام‌داران شرکت تعلق می‌گیرد؟

(برای پیدا کردن جواب به مطلب "سهام جایزه چیست؟" مراجعه کنید.)

پاسخ شما صحیح است
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
پاسخ شما صحیح است
افزایش سرمایه از محل سود انباشته
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش سرمایه از محل سود انباشته 0
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش سرمایه از روش صرف سهام 0
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها 0
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حل‌شده سهامداران 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}