{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1400/8/22 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140008036
مهلت پاسخ: 1400/8/23 - تا ساعت 23:59
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی روزدارو
سوال :

قیمت پایانی شركت داروسازي‌ روزدارو با نماد دروز در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 63
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 1000238
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی روزدارو
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 63
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 1000238
سوال :

قیمت پایانی شركت داروسازي‌ روزدارو با نماد دروز در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 27598 تا 30228
پاسخ صحیح:
از 27598 تا 30228
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 36.20 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 2.96 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 2.04 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 10.44 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 28.86 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 76.13 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی روزدارو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 63
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 1000238
سوال :

قیمت پایانی شركت داروسازي‌ روزدارو با نماد دروز در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 27598 تا 30228
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 27598 تا 30228
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 36.20 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 36.20 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 36.20
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 2.96 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 2.96 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 2.96
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 2.04 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 2.04 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 2.04
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 10.44 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 10.44 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 10.44
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 28.86 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 28.86 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 28.86
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 76.13 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 76.13 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 76.13
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت داروسازی روزدارو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 63
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 1000238
سوال :

قیمت پایانی شركت داروسازي‌ روزدارو با نماد دروز در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
از 27598 تا 30228
پاسخ شما صحیح است
از 27598 تا 30228
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 36.20 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 38121 0
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 2.96 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 35491 تا 38121 0
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 2.04 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 32860 تا 35490 0
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 10.44 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 30229 تا 32859 0
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 28.86 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 27598 تا 30228 0
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 76.13 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین تر از 27598 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}