{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1400/1/11 طراح سوال: تیم مسابقات کد سوال: 140001011
مهلت پاسخ: 1400/1/12 - تا ساعت 23:59
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مطابق با گزارش اسفند ماه 99 فباهنر، صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است.
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است.
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد.
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مطابق با گزارش اسفند ماه 99 فباهنر، صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
پاسخ صحیح:
فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مطابق با گزارش اسفند ماه 99 فباهنر، صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. 0
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. 0
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مطابق با گزارش اسفند ماه 99 فباهنر، صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
پاسخ شما صحیح است
فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صنایع مس شهید باهنر در اسفند ماه فروش 360 میلیارد تومانی داشته است. 0
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شرکت در این ماه 732 تن تسمه و ورق مسی با نرخ 220 میلیون تومان به ازای هر تن فروخته است. 0
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای محصول تسمه و ورق مسی در گزارش اسفند رشد 50 درصدی در مقدار و رشد 11 درصدی در نرخ نسبت به ماه گذشته وجود دارد. 0
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فباهنر در 12 ماهه سال مالی 99، 3078 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد رشد به وجود آمده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}